WSPARCIE

W ramach Projektu „Perspektywa na lepszą przyszłość” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

1.       INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY –INDYWIDUALIZACJA, WSPARCIA, POMOC W ZAKRESIE OKREŚLANIA ŚCIEZKI ZAWODOWEJ – 100%UP

– Doradztwo zawodowe 2 sp po 2h i 1sp 1h, łącznie 5 spotkań indywidualnych

2.       INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY – GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE I KOMPLEKSOWE INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – 100%UP

– Pośrednictwo pracy 4h zegarowe/1UP, łącznie 4 spotkania indywidualne
– Grupowe poradnictwo zawodowe 1spotkanie x 4h

3.       UZUPEŁNIENIE/ZDOBYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJI; NABYWANIE, PODWYŻSZANIE LUB DOSTOSOWYWANIE KOMPETENCJI I/LUB KWALIFIKACJI, NIEZBĘDNYCH DO RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE ZIDENTYFIKOWANIA POTRZEB UP

– Szkolenia zawodowe 80h/grupę dla 30 osób
– Szkolenia komputerowe 60h/grupę dla 15 osób
– Szkolenia interpersonalne 24h/grupę dla 15 osób

4.       Staże zawodowe – trzymiesięczne staże zawodowe

Uczestnikom oferujemy;
– Stypendia szkoleniowe
– Stypendia stażowe + NNW i badania lekarskie

– Uczestnikom Projektu przysługują zwroty kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7, zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu.

– Z tytułu uczestnictwa we wsparciu, Uczestnikom Projektu przysługują zwroty kosztów dojazdu na zasadach opisanych w Regulaminie Projektu