O PROJEKCIE

Firma Custom Media Group realizuje Projekt „Perspektywa na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie ze środków UE 676 911,67

Okres realizacji Projektu; 01.04.2021r.-31.03.2022r.

Do udziału w Projekcie zaprosimy 72 osoby w wieku 15-29 lat bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP oraz osoby bierne.

W tym;
– 29 osób bezrobotnych (18K, 11M);
– 43 osoby bierne (26K, 17M);
– minimum 20 osób o niskich kwalifikacjach;
–  8 osób niepełnosprawnych;
–  4 osoby długotrwale bezrobotne;
– 40 osób zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczne / OSTROŁĘKA, RADOM, OSTRÓW MAZOWIECKA, CIECHANÓW, KOZIENICE, GOSTYNIN, PUŁTUSK, SIERPC/

 Uczestnicy Projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Realizator Projektu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, pod warunkiem spełnienia przez te osoby kryteriów grupy docelowej.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i płci oraz niedyskryminacji (w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami).